Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Au fost actualizate declaraţiile de înregistrare fiscală: 015, 020 şi 030!

Autor: Diana Jitaru
noiembrie17

anaf-controlCodul fiscal a adus mai multe modificări semnificative iar după cum spuneam în articolele anterioare odată cu adoptarea lui a intervenit şi necesitatea actualizării anumitor formulare.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte actualizarea formularelor este reprezentată de Ordinul nr. 3249/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 914/2016.

Cum se completează declaraţia de înregistrare fiscală, declaraţia de menţiuni şi declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România? Formularul (015)

Declaraţiile menţionate mai sus se completează şi se depun, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenţi, alţii decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale.

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declaraţia se depune direct (reprezentant legal), prin împuternicit sau prin plătitorul de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Organele fiscale competente pentru a depune declaratia 015 sunt: Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti; administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi au sediul posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România; organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale, în situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România; organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari şi mijlocii, pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final sau cu opţiune de regularizare.

Trebuie să aveţi în vedere că declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi, alţii decât persoanele fizice, înregistraţi în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor impozabile din România, şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

Când se completează declaraţia de înregistrare fiscală şi declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal? Formularul 020

Declaraţia de înregistrare fiscală se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Organul fiscal competent este pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit/curator fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal; pentru contribuabilii persoane fizice române cu domiciliul în străinătate, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.

Când se depune declaraţia de înregistrare fiscală şi declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal? Formularul 030

La fel ca şi declaraţia de mai sus şi formularul 030 se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale pentru delclaraţia de înregistrare fiscală sau ori de câte ori se modifică datele declarate anterior în cazul declaraţiei de menţiuni.

Declaraţia se depune prin împuternicit, reprezentant fiscal, plătitor de venit sau curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată.

Competent teritorial de a primi declaraţia este pentru contribuabilul sau plătitorul care nu are domiciliu fiscal în România, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale. Pentru contribuabilii care nu au obligaţia desemnării unui împuternicit, care efectuează tranzacţii prin intermediar, societate de administrare a investiţiilor sau societate de investiţii autoadministrată, rezidenţi fiscali români şi obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat intermediarul.

Noi am făcut doar o scurtă prezentare a Ordinului nr. 3249/2016, regăsiţi instrucţiunile detaliate de completare a formularelor în cuprinsul ordinului mentionat şi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 979/2015.

Comentariile sunt închise pentru Au fost actualizate declaraţiile de înregistrare fiscală: 015, 020 şi 030!

Comments are closed.


Arhiva