Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

25 septembrie – termenul limită pentru depunerea mai multor declarații

Autor: Tatiana Tanase
septembrie24

ccPână la 25 septembrie 2015, contribuabilii trebuie să depună la Fisc o serie de formulare dar şi să achite mai multe taxe şi impozite. Potrivit Calendarului obligaţiilor fiscale 2015, se vor achita următoarele taxe şi impozite:
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – Plătitorii de următoarele venituri: – din drepturi de prop. intelectuală; – din contracte/ convenţii civile şi de agent; – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; – obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur. – din premii şi jocuri de noroc – obţ. de nerezidenţi – din alte surse – C.F. art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) şi (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) şi (5);
Plăţile anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2015 – Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71 – C.F.art.82 alin. (3);
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III – Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i) – C.F. art. 296^24 alin. (4);
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor – Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine – OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B;
Plata impozitului pe construcţii, rata a doua – a) pers.jur. române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte pers.jur. fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare; b) pers.jur. străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; c) pers.jur. cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. – C.F. art. 296^36 OPANAF 1950/2012.
Se vor depune următoarele formulare:
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100; lunar – Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 – OPANAF 3136/2013, alte termene – Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4;
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formular 112 pentru luna precedentă – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului, Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g) – C.F. art. 296^19, OMFP 1045/2012;
Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 – Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – C.F.art.60 alin. (2), OPANAF 52/2012;
Decontul de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 – Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F., Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) – C.F.art.156^2 alin. (1), OPANAF 1790/2012;
– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune; C.F. art. 156^3 alin. (2), OPANAF 30/2011;
– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. – OPANAF 2223/2013;
Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA – OPANAF 2224/2013;
Declaraţia recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. – C.F.art. 156^4, OPANAF 3162/2011;
Declaraţia informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 – Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1)., Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. – OPANAF 3806/2013;
Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 – Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. – OPANAF 3884/2013.

Comentariile sunt închise pentru 25 septembrie – termenul limită pentru depunerea mai multor declarații

Comments are closed.


Arhiva