Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie

Autor: Iana Buciumaş
ianuarie13

declaratieConform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, în luna ianuarie, contribuabilii sunt obligaţi să achite impozite şi contribuţii, precum şi să îndeplinească un şir de declaraţii:

  • I. Până la 10 ianuarie:

1. Formularul 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire;
2. Formularul 020 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române” se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire;
3. Formularul 092 „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”;
4. Formularul 096 „Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal„.

  • II: Până la 15 ianuarie:

1. Formularul anexa nr. 31 „Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu”;
2. Formularul anexa nr. 36 „Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut”, respectiv semetrul II 2013;
3. Formularul anexa nr. 37 „Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut”, respectiv semetrul II 2013;
4. „Declaraţia pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014”;
5. Formularul anexa 31*1 „Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul”;
6. Formularul anexa 31*2 „Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …”;
7. Formularul anexa nr. 35 „Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă”;
8. Formularul anexa nr. 35 „Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în lună pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
9. Formularul anexa nr. 47 „Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
10. Formularul anexa nr. 48.1 – 48.5 „Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
11. Formularul anexa nr. 49 „Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
12. Formularele anexa nr. 52.1 sau anexa nr. 52.2 „Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
13. Formularele anexa nr. 53.1 sau anexa nr. 53.2 „Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie pentru luna precendentă”;
14. Formularul anexa nr. 55.1 „Situaţia privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
15. Formularul anexa nr. 57 „Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă”, respectiv decembrie 2013;
16. Formularul 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs”, respectiv 2014 se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

  • III. Până la 21 ianuarie:

1. „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent, sistemul VOES” se depune de către persoanelor impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;
IV. Până la 27 ianuarie:
1. „Comunicarea pro – ratei provizorii” care se va aplica în 2014 şi a modului de determinare a acesteia, se depune de către persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent;
2. „Solicitarea pro – ratei speciale” sau „Comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro – ratei speciale aprobate anterior” se depune de către persoanele impozabile cu regim mixt, în situaţii speciale;
3. Formularul 094 „Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”;
4. Formularul 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” format electronic se depune lunar de către contribuabilii prevăzuti în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., trimestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2, semestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3, iar la alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4;
5. Formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă”, respectiv decembrie 2013;
6. Formularul 208 „Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferente semestrului precedent”, respectiv semestrul II 2013, format electronic, se depunde de către notarii publici;
7. Formularul 224 „Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinatate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedenta”, respectiv decembrie 2013;
8. Formularul 225 „Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent”, respectiv trimestrul IV;
9. Formularul 300 „Decontul de taxă pe valoarea adăugată”, format electronic, se depunde de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Cod fiscal, lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz;
10. Formularul 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă”, respectiv decembrie 2013, format electronic, se depunde de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune;
11. Formularul 307 „Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” se depunde de către persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din Codul fiscal;
12. Formularul 311 Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal„;
13. Formularul 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută”;
14. Formularul 394 „Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156*1 din Codul fiscal)”;
15. Formularul anexa nr. 51 „Cererea de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent”;
16. Formularul anexa nr. 46 „Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent”;
17. Formularul 097 „Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”;
18. „Virarea impozitului pe dividende” în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.
19. „Notificarea în situaţia în care s-a depăşit plafonul de 2.250.000 lei”;
20. Formularul 097 se depune de către contribuabilii care vor să renunţe la sistemul de TVA la incasare;
21. „Declaraţia la Fondul pentru mediu”

  • V. Până la 31 ianuarie:

1. Formularul 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală”/”Declaraţia de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în cazul persoanelor juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;
2. Formularul 070, în cazul persoanelor fizice, se depune de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea D112 şi de persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2013 condiţiile prevăzute la art. 112*1 Cod fiscal.
3. Formularul 220 „Cererea pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real”, odată cu depunerea „Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs”, sau „Cererea pentru renunţarea în anul 2014 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real”, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi;
4. Formularul 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” se depune de către contribuabilii pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;
5. Formularul 012 „Notificarea privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”;
6. Formularul 600 „Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Comentariile sunt închise pentru Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie

Comments are closed.


Arhiva