Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Normele metodologice de aplicare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, se modifică

Autor: Nina Croitoru
octombrie8

concediereÎn data de 7 octombrie 2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 și pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor art. 77^1 și 77^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completată prin Legea nr. 195/2015.

Astfel, principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice și a Procedurilor se referă la:

 • cuprinderea în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale a persoanelor neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
 • acordarea măsurii prevăzute la art. 77^1 din lege în conformitate cu prevederile art.95 alin.(3) din lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 • neacordarea măsurii prevăzute la art. 77^1, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(12) din lege, angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • posibilitatea subvenţionării, din sursele prevăzute la art. 77^1 alin.(1) din lege, şi a altor activităţi de interes pentru comunităţile locale, în afara categoriilor de servicii prevăzute la art.77^1 alin.(2) lit.a) şi b) din lege, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale;
 • obligația angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice de a încheia un contract de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 77^1 din lege;
 • prestarea serviciilor și activităţilor prevăzute în lege și în norme de către angajatorii prevăzuți la art.49 alin.(1) din norme, în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice;
 • condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru prestarea unui serviciu sau a unei activităţi dintre cele eligibile potrivit legii;
 • modalitățile de întocmire anuală a programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, de aprobare ale acestora de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art.77^2 din lege, precum și cea de repartizarea a numărului de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • asigurarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a forţei de muncă solicitată de angajatori, din rândul şomerilor, în vederea încheierii contractului de finanțare, prin mediere și repartizare a şomerilor, în vederea încadrării în muncă la angajatorii care au obţinut aprobare, în limita locurilor din programul de ocupare temporară;
 • definirea sintagmei „organizate de autorităţile publice locale” prevăzută la art.77^1 alin.(2) lit.a) şi b) în sensul aplicării acestor dispoziții;
 • obligația angajatorilor de a încheia cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;
 • obligația de a anexa la contractul de finanțare, în copie, contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor şi contractul de achiziţie publică;
 • posibilitatea ca angajatorul să încadreze în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care există persoane încadrate în muncă inițial, ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat;
 • modalitatea de acordare a cuantumurilor lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege, angajatorilor, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat;
 • definirea sintagmei „contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia”, prevăzută la art.77^2 alin. (2) lit. b) din lege;
 • valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă avut în vedere la acordarea subvenţiilor;
 • documentele care trebuie depuse lunar de către angajator și autoritatea administraţiei publice locale, pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor, precum și termenele de depunere;
 • modificarea Anexei nr. 14 din Normele metodologice.
Comentariile sunt închise pentru Normele metodologice de aplicare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, se modifică

Comments are closed.


Arhiva