Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Au fost aprobate mai multe formulare utilizate pentru plata defalcată a TVA

Autor: Diana Jitaru
martie6

In Monitorul Oficial nr.187/28.02.2018 a fost publicat OPANAF nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA si a procedurii de emitere a acestor formulare.

Astfel, se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA:
a)Decizia privind modul de solutionare a cererii de indreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA Mai mult »

ANAF va fi obligată să consilieze contribuabilii pentru soluţionarea problemelor – Proiect

Autor: Marcela Popovici
iunie30

anafConform unui proiect de lege iniţiat de senatorul PNL Traian Igaş, organele fiscale ar putea avea obligaţia ca, de la derularea inspecţiei şi până la aplicarea sancţiunii, să consilieze firmele în vederea remedierii aspectelor neconforme.

Astfel, actul normativ stabileşte că realizarea consilierii ar urma să fie consemnată într-un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme şi se stabilesc termenele de remediere. Controlul se reia într-un interval de timp ce nu poate fi mai mic de 10 zile.

De asemenea, potrivit proiectului, de la procedura consilierii sunt exceptate organele fiscale care, prin efectul legii, pot realiza un control inopinat, conform articolului sau când sunt sesizate sau se autosesizează/constată fapte flagrante.

Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru ANAF va fi obligată să consilieze contribuabilii pentru soluţionarea problemelor – Proiect

25 mai – termenul-limită pentru depunerea declaraţiei 200

Autor: Marcela Popovici
mai17

lcPână la 25 mai, persoanele care au venituri din chirii, cedarea drepturilor de autor, din activităţi agricole, trebuie să depună la ANAF declaraţia 200.

Activităţile de pe urma cărora se realizează venituri ce impun depunerea declaraţiei 200 sunt:

activităţi comerciale: comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii;

profesii libere – profesii medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect;

drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia 200 se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul
b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, conform legii.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru 25 mai – termenul-limită pentru depunerea declaraţiei 200

Proiect: Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Autor: Marcela Popovici
mai13

lcAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și pentru aprobarea procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.

Conform documentului, se aprobă Procedura de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative, TVA | Comentariile sunt închise pentru Proiect: Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată

Autor: Cristina Morozan
ianuarie22

lc

În Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Astfel, potrivit actului normativ, eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire.

Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eșalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligațiile fiscale datorate de acesta, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru Aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată

Comunicarea organului fiscal despre deschiderea sau închiderea de conturi

Autor: Tatiana Tanase
decembrie30

ccNoul Cod de Procedură Fiscală, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, prevede ca instituţiile de credit să raporteze, obligatoriu, organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informaţii include faptul că prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

Categorii: Domeniul bancar | Comentariile sunt închise pentru Comunicarea organului fiscal despre deschiderea sau închiderea de conturi

Proiect privind aprobarea modelului și conținutului formularului 401

Autor: Cristina Morozan
decembrie15

lc

Ministerul Finanţelor Publice a publicat spre dezbatere publică proiectul de ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 “Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”.

Organul fiscal local are obligația depunerii declarației privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Prin art. 60 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat obligativitatea rezidenţilor din alte state membre ale Uniunii Europene, de a furniza informaţii referitoare la bunurile imobile deţinute în România, în scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii cu autorităţile competente din Statele Membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativa în domeniul fiscal transpusă în Codul de procedură fiscală la Titlul X, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

De asemenea, potrivit art. 60 alin. (4) din acelaşi act normativ, organul fiscal local, are obligaţia transmiterii organului fiscal central competent, a declaraţiilor care să cuprindă informațiile cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de către persoanele rezidente ale altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unități administrativ-teritoriale.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect privind aprobarea modelului și conținutului formularului 401

Formularul (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Autor: Cristina Morozan
decembrie11

lc

Modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal” a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3495/2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 914 din data de 10 decembrie 2015.

Formularul (014) se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.

Conform actului normativ, formularul (014) se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Formularul (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Proiect pentru modificarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea ANAF

Autor: Cristina Morozan
septembrie14

lc

Un proiect de hotărâre pentru modificarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea ANAF şi a Ministerului Finanţelor arată că Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va fi organizată şi va funcţiona ca organ fiscal cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea preşedintelui ANAF.

De asemenea, proiectul de hotărâre mai prevede organizarea şi funcţionarea în cadrul aparatului propriu al Fiscului a Direcţiei de executare silită cazuri speciale, precum şi a structurilor teritoriale subordonate organelor fiscale, cu atribuţii în coordonarea şi monitorizarea modalităţilor de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalităţile prevăzute de lege, precum şi a aplicării măsurilor asigurătorii.

Totodată, pentru schimbările preconizate, Fiscul vrea suplimentarea numărului total de posturi alocat Agenţiei cu 1.000 de locuri, justificat, în principal, de volumul activităţii de executare silită pentru care se constituie şi structura nouă de executare silită cazuri speciale, deficitul de personal la nivelul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, necesarul de posturi la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, mai ales în contextul primirii calităţii de ordonator terţiar de credite de la 1 ianuarie 2016.

Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect pentru modificarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea ANAF

Inspectorii ANAF au voie în locuinţa ta

Autor: Cristina Morozan
noiembrie20

declaratii fiscale1

Noutăţi legislative: Potrivit unui proiect de Ordin al Ministrului Finanţelor, indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, contribuabilii supuşi verificării fiscale vor avea obligaţia de a permite intrarea funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Astfel, pe timpul desfăşurării verificării fiscale contribuabilii au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale
 • Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale
 • Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate
 • Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale
 • Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare
 • Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii
 • Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii: soţul/soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al 3-lea inclusiv, pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care a avut sau are raporturi juridice.
 • Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie
 • Dreptul de a fi verificat o singură dată
 • Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală
 • Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
 • Dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale
 • Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale

Obligaţiile contribuabililor pe timpul desfăşurării fiscale sunt:

 • Obligaţia de prezentare la locul, data şi ora precizată în avizul de verificare
 • Obligaţia de a furniza informaţii: contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia să furnizeze organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
 • Obligaţia de a prezenta înscrisuri
 • Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului
 • Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală
 • Obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora.
Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Inspectorii ANAF au voie în locuinţa ta
« Older Entries

Arhiva