Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Termenul de depunere a bilanţurilor este 20 august!

Autor: Diana Jitaru
august20

Termenul de depunere a raportarilor contabile la 30 iunie 2018 de catre operatorii economici care au aceasta obligatie, respectiv 16 august a.c., se prelungeste pana la data de 20 august 2018 inclusiv, avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere.

Astfel, raportarile contabile la 30 iunie 2018 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cel mai tarziu pana la data de 20 august 2018. Mai mult »

Categorii: Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Termenul de depunere a bilanţurilor este 20 august!

Proiect: Modificarea Reglementărilor contabile

Autor: Marcela Popovici
iulie19

cod-fiscal (1)Banca Națională a României a supus spre dezbatere publică Proiectul de Ordin al Băncii Naţionale a României privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

Potrivit actului normativ, operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă „Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”.

Totodată,  ajustările pentru pierderi așteptate aferente creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile (individual sau colectiv) și în funcție de stadiile de depreciere.

În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării (inclusiv cele care au intrat în posesia instituţiei de credit ca urmare a stingerii creanțelor, respectiv a executării silite a creanţelor, a rezilierii contractelor de leasing financiar, a operațiunilor de dare în plată sau a altor operațiuni similare) şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, încadrându-se în categoria imobilizărilor, în contabilitate se înregistrează un transfer de la stocuri în conturile de imobilizări.

Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect: Modificarea Reglementărilor contabile

Proiect de ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Autor: Olesea Nourenco
decembrie15

lc
Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.
Prevederile ordinului se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.

Prin proiectul de ordin se propune modificarea și completarea următoarelor acte normative:
1. Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare,
2. Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de ordin prevede completarea reglementărilor contabile cu aspecte referitoare la tratamentul operațiunilor de fiducie, derulate în baza contractelor încheiate potrivit legii. Astfel, conform dispozițiilor Codului civil, în cadrul contractelor de fiducie, operatorii economici pot avea doar calitatea de constituitor și/sau de beneficiar, nu și cea de fiduciar.

Pe lângă aceasta, prin proiect se propune instituirea unui tratament contabil particular pentru titlurile de stat achiziționate la o valoare mai mare decât valoarea care urmează a fi primită la scadență. În acest caz se prevede posibilitatea ca diferența între suma plătită la achiziție și suma stabilită a fi încasată la scadență să fie recunoscută eșalonat în contul de profit și pierdere, pe perioada deținerii titlurilor respective.

Categorii: Propuneri legislative, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Proiect de ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Proiect: Modificarea unor reglementări contabile

Autor: Marcela Popovici
septembrie1

lcMinisterul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordin de modificare și completare a unor reglementări contabile.

Prevederile cuprinse în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, aplicabile operatorilor economici, au fost transpuse prin Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare, respectiv Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile de la 1 ianuarie 2015. Mai mult »

Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect: Modificarea unor reglementări contabile

Proiect – Încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Autor: Marcela Popovici
februarie5

tvaAutoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Potrivit actului normativ, se reglementează încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor. Totodată, proiectul se aplică asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării lichidării sau transferului de portofoliu, în condiţiile legii Legii nr. 32/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 148/2000.

De asemenea, asigurătorii, brokerii de asigurare, precum şi subunităţile deschise în România de societăţile de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor.

Categorii: Contabilitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect – Încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Noi reguli în contabilitate

Autor: Liudmila Aga
ianuarie8

contabilitate
La sfârşitul lunii noiembrie al anului trecut şi în luna ianuarie al anului curent, Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009, au suferit mai multe modificări.

Astfel, în luna noiembrie al anului trecut, reglementările contabile au fost modificate prin Ordinul M.F.P. nr. 1898/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013.

Prin Ordinul M.F.P. nr. 1898/2013 au fost modificate prevederile privind creanţele preluate prin cesionare, în sensul ca acestea vor fi evidenţiate în contabilitate la costul de achiziţie, valoarea nominală a acestora fiind urmărită în afara bilanţului. Mai mult »

Categorii: Impozit pe profit | Comentariile sunt închise pentru Noi reguli în contabilitate

Noi reglementări contabile aplicabile societăților comerciale

Autor: Liudmila Aga
februarie27

contabilitateLa 20 februarie, în Monitorul Oficial, au fost date publicării noi reglementări contabile pentru societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Actul normativ completează Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în modul următor:

– elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS;

–  valoarea capitalului social se prezintă distinct în situația poziției financiare şi situația modificărilor capitalurilor proprii;

– în aplicarea acestor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ şi sumele reflectate în creditul contului 1028 ”Ajustări ale capitalului social”.

Prevederile date se vor aplica începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012.

Categorii: Contabilitate | Comentariile sunt închise pentru Noi reglementări contabile aplicabile societăților comerciale

Proiect de modificare a unor reglementări contabile

Autor: Conta Conect
noiembrie23

În temeniul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordin care prevede modificarea şi completarea unor reglementări contabile care privesc activele primite prin transfer de la clienți, funcţiunea conturilor, balanța de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.
Proiectul propus pentru dezbatere publică poate fi descarcat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice sau aici.

Categorii: Contabilitate, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect de modificare a unor reglementări contabile

Arhiva