Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice va fi temporar înrerupt

Autor: Liudmila Aga
mai27

sistemul-informatic
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a anunţat că Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice va fi temporar înrerupt.

Întreruperea etapei de iniţiere a procedurilor de atribuire are un caracter tehnic şi operaţional cu un termen maximal de până la 15 iunie 2016.

În cazul în care operatorul SEAP va reuşi să remedieze disfuncţionalităţile din sistem într-un termen mai scurt, atunci repornirea platformei, în vederea iniţierii de noi documentaţii, se va realiza imediat.

Producătorii de lapte au nou termen pentru a depune cereri pentru obţinerea ajutorului financiar european

Autor: Liudmila Aga
mai27

lapte-1363017006
Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat că producătorii din sectorul laptelui vor putea depune cereri pentru obţinerea ajutorului financiar european alocat acestui sector, într-o nouă etapă, respectiv în perioada 30 mai – 6 iunie 2016.

Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie – 08 aprilie 2016. Au depus cereri de plată 16.837 de producători de lapte din cei aproximativ 21.000 înregistraţi, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezintă un procent de 80,44% din suma totală alocată sectorului. Pentru a veni în sprijinul producătorilor de lapte care nu au reuşit să depună cererea de ajutor financiar în perioada menţionată mai sus (…) s-a stabilit o nouă perioadă de depunere între 30.05 – 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume către beneficiari“, se arată în comunicat al MADR.

Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către APIA conform cantităţii de lapte livrate în anul de cotă 2014-2015, respectiv 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 de tone inclusiv; 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone şi până la 200 de tone inclusiv; 2.900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.

Organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, proiect de modificare

Autor: Cristina Morozan
mai26

angajat

Un Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice.

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea și completarea prevederilor în vigoare cu privire la funcțiile îndeplinite de Ministerul Finanțelor Publice, urmare preluării unor noi activități. Modificarea și completarea se impune ținând cont și de faptul că Ministerul Finanțelor Publice este principalul furnizor de ajutor de stat la nivel național gestionând un portofoliu de peste 3 miliarde de euro proiecte de investiții și are un rol central în aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat la nivel național, analizând oportunitatea măsurilor de sprijin și încadrarea acestora în politicile economicobugetare și financiare ale statului român, conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, se mai propune stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice la 1.519, exclusiv demnitarii.

Execuţia bugetului general consolidat în perioada ianuarie – aprilie 2016

Autor: Liudmila Aga
mai26

buget
Execuţia bugetului general consolidat pe primele patru luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un excedent de 130 milioane de lei, respectiv 0,02% din PIB, faţă de 5,96 miliarde de lei, respectiv 0,84% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2015.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 73,9 miliarde de lei, reprezentând 9,8% din PIB, au fost cu 2,8% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, din care veniturile bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cumulat pe primele 4 luni din 2016, au fost de 66,6 miliarde de lei, cu 1% mai mult faţă de perioada similară a anului 2015 şi cu 3% mai mari faţă de programul aferent acestora.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 73,8 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,1 puncte procentuale ca pondere în PIB. Mai mult »

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul de procedură fiscală

Autor: Liudmila Aga
mai26

La-proiectele-finantate-din-fonduri-structurale-ipotecile-se-pot-constitui-pe-toata-perioada-contractului
Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Măsurile propuse de către MFP prin proiect, vin în sprijinul mediului de afaceri şi a contribuabililor prin simplificarea administrativă.

Astfel, se creează premisele pentru creşterea gradului de încredere a contribuabilului în sistemul fiscal prin măsuri care elimină incertitudinile cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor sau modul de exercitare a drepturilor.

Principalele modificări propuse ale proiectului de lege sunt:

 • exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal (având în vedere că administraţia fiscală deţine aceste date urmare fluxurilor zilnice ale schimbului de informaţii realizate electronic cu ONRC);
 • prelungirea unor termene în care contribuabilul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia fiscală, pe cale generală, ca urmare a unor motive obiective determinate de anumite situaţii;
 • reglementarea diferenţiată a aplicării prevederilor legale referitoare la momentul de la care începe să curgă termenul în care contribuabilul are obligaţia de înregistrare fiscale;
  reglementarea datei de la care curge termenul de îndeplinire a obligaţiei de declarare a sediilor secundare de către contribuabili/plătitori;
 • exonerarea contribuabilului/plătitorului de obligaţia depunerii la organul fiscal central de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie, în situaţia în care organul fiscal deţine deja documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie;
 • reglementarea competenţei preşedintelui A.N.A.F. de a stabili, prin ordin, tipurile de declaraţii fiscale care urmează a fi transmise obligatoriu prin mijloace electronice;
 • reglementarea expresă a faptului că, declaraţiile fiscale depuse la un organ fiscal central/local necompetent, sunt considerate ca fiind depuse la data depunerii acestora la organul fiscal necompetent. Pe cale de consecinţă, se propune totodată şi reglementarea expresă a obligativităţii organului fiscal necompetent de a transmite respectivele declaraţii fiscale la organul fiscal competent într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei;
 • evitarea eventualelor inechităţi prin calcularea unor obligaţii fiscale accesorii în cazul în care organul fiscal comunică contribuabilului decizii de impunere emise în baza unei declaraţii fiscale după expirarea termenelor de plată prevăzute de Codul fiscal sau alte legi care reglementează creanţe fiscale. În acest sens, se propune reglementarea unui termen de scadenţă special în funcţie de data comunicării deciziei.

25 mai – termenul limită pentru declararea veniturilor

Autor: Liudmila Aga
mai26

anaf
ANAF a reamintit contribuabililor că 25 mai 2016 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 200 privind veniturile realizate în România în 2015.

Trebuie să completeze această declaraţie persoanele fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din:

 • activităţi independente;
 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 • piscicultură;
 • silvicultură;
 • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
 • jocuri de noroc.

Declaraţia 200 se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.

Declarații fiscale cu termen 25 mai 2016

Autor: Tatiana Tanase
mai25

cc25 mai 2016 este termenul limită pentru depunerea la unităţile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF)  unor declarații fiscale de către contribuabili, iar nedepunerea la timp a patru dintre acestea se sancționează cu amendă de până la 500 lei.

Se vor depune următoarele declarații fiscale:
– Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100: – lunar – de către Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 şi alte termene de către Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 în baza OPANAF 1950/2012;
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă Formular 112 – Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor în baza Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2), OMFP 1045/2012 Mai mult »

800 mil. euro din fonduri UE pentru modernizarea administraţiei publice

Autor: Marcela Popovici
mai25

bnr-mentine-rata-dobanzii-de-politica-monetara-la-5-25_size9În cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu ministrul român al Finanţelor, Anca Dragu, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu a afirmat că circa 800 de milioane de euro din fonduri ale Uniunii Europene (UE) au fost alocate României pentru reforma şi modernizarea administraţiei publice, în perioada 2014 – 2020.

Totodată, comisarul european a încurajat România să folosească instrumentul ‘Peer to Peer’, prin care funcţionari publici din diferite state membre ale UE pot să ofere consiliere şi pot să împărtăşească din experienţa lor, privind implementarea proiectelor cu fonduri europene, colegilor din alte ţări.

De asemenea, Corina Creţu a menţionat că, dincolo de asigurarea cofinanţării naţionale pentru programele operaţionale în cadrul exerciţiului bugetar 2014 – 2020, ţara noastră trebuie să pregătească proiecte noi şi mature, care să aibă impact real asupra vieţii oamenilor.

CNP: Avans al PIB de 4,2% în 2016 şi de 4,7% în 2019

Autor: Marcela Popovici
mai24

banner_investment_criteriaÎn prognoza din această primăvară, Comisia Naţională de Prognoză (CNP) arată o evoluţie ascendentă a creşterii economice, care ar urma să ajungă la 4,7% în anul 2019, majorare susţinută mai mult de investiţii decât de consum.

În 2016, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi CNP mizează pe o majorare economică de 4,2%, iar în 2017, Comisia Naţională de Prognoză vede o creştere şi mai mare, de 4,3%, în timp ce Comisia Europeană vede o încetinire până la 3,7%, iar FMI una până la 3,6% pe măsură ce euforia consumului ar urma să se tempereze.

Totodată, CNP merge până în 2019 şi anticipează o majorare al  PIB de 4,2% anul acesta, una de 4,3% în 2017, 4,5% în 2018 şi 4,7% în 2019.

De asemenea, pentru anii următori consumul ar urma să se micşoreze uşor, de la 5% în 2015 şi 5,7% anul acesta la 4,4% în 2019, în timp ce investiţiile ar urma să evolueze de la 8,8% în 2015 la 6,6% anul acesta, 6,9% în 2017, 7,3% în 2018 şi 7,5% în 2019.

Cetaţenii români trebuie să declare veniturile obţinute în străinătate

Autor: Diana Jitaru
mai23

cc

Cetățenii români cu domiciliul în România, care au realizat venituri din strainătate în anul 2015, cu excepția salariilor plătite de un angajator străin pentru activitățile desfășurate în străinătate, trebuie să completeze și să depună Declarația 201 privind veniturile realizate din străînătate până la data de 25 mai 2016. Cetățenii străini care au obținut rezidența fiscală în România, au fost prezenți în țară mai mult de 183 de zile sau au centrul intereselor vitale în România au de asemenea obligația de a depune Declarația 201 privind veniturile realizate din straăinătate, se arată într-un comunicat al ANAF.

Acest formular poate fi trimis prin poştă sau depus direct la registratura administraţei fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului. Formularul se poate completa  şi online accesând www.eguvernare.ro şi utilizând un certificat digital.

Persoanele fizice cu domiciliul în România, care au o şedere în străinătate mai lungă de 183 de zile pe an şi rezidenţă fiscală în altă ţară, trebuie să completeze un Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România şi să îl trimită prin poştă la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială se află domiciliul său.

În cazul veniturilor deja impozitate în ţara în care au fost realizate, este necesară anexarea documentelor justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea din ţara în care s-a obţinut venitul.

« Older Entries

Arhiva