Declaraţii fiscale cu termen luna iulie 2016

ccContribuabilii sunt înștiințaţi că în luna iulie trebuie să depună la organul fiscal competent următoarele declaraţii şi obligaţii de plată:
I. Obligatii declarative
15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri Declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604 – Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii – în baza Legii 227/2015 art. 180 alin. (1), OPANAF 3743/2015;
– 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial:
Declaraţia 010Declarața de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor;
Declaraţia 020Declarața de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor;
Declaraţia 070 Declarața de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070 – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere – Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1);
7 iulie 2016
Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România Formular 092 – Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar – Legea 227/2015 art. 322, OPANAF 1165/2009;
11 iulie 2016
Declarațiile:
010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010
020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020
070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070
Se vor depune de persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în baza Legii 227/2015 art.310 alin.(7), OPANAF 3698/2015;
15 iulie 2016
Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … (Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat – Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … (Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat – Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice) – Legea 227/2015 art.394 și art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1);
Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice) – Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85;
Situația centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile – Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă (Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă (Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă (Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) ,HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă (Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă (Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă (Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2);
Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare – Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10);
Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru depozitare – Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10);
Situația centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă (Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat – Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3);
Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă (Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării – Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2);
Declarația privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent (Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Micii producători de vinuri liniștite – Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(17);
– Declarația privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent (Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum și destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(25);
20 iulie 2016
Declarația speciale de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) – Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune persoanelor neimpozabile – Legea 227/2015 art.314 alin.(7); Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune. – Legea 227/2015 art.315 alin.(6);
25 iulie 2016
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă – Plătitorii următoarelor venituri: – din drepturi de proprietate intelectuală; – din premii și jocuri de noroc; – obținute de nerezidenți; – din alte surse – Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)
Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 – Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. – Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;
Plățile anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului II 2016 – Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial – Legea 227/2015 art.41 alin.(8); Persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; – Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; – Legea 227/2015 art.233 alin.(3);
Plățile anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (prima rată) – Contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv – Legea nr.227/2015 art. 85 alin. (8);
Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100 – lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 – OPANAF 1950/2012; – trimestrial – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. – OPANAF 1950/2012; – alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 – OPANAF 1950/2012;
Declarația privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor Formular 104 – Se depune de către: – persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; – persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. – OPANAF 1950/2012;
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate Formular 112 – pentru luna precedentă – Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor – Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2), OMFP 1045/2012; pentru trimestrul precedent – Contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 – Legea 227/2015 art.147 alin(4), OMFP 1045/2012;
Declarația informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208 – Notarii publici – Legea 227/2015 art.113, OPANAF 892/2012;
Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfșoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224 – Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România – Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015;
Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015; Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular) – Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 588/2016;
Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015 – OPANAF 793/2016;
Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA – OPANAF 795/2016;
Declarația recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 – Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 591/2016;
Declarația informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Legea 571/2003) – Formular 394 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015; Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. – OPANAF 3769/2015;
Cererea de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații) – Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5);
Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pentru trimestrul precedent (Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță – Legea 227/2015 art.417 alin.(6), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(20);
Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 – Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. – OPANAF 3884/2013.