Cheltuielile de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Administrație vor fi decontate!

Hotărârea nr. 39/2024 prevede aprobarea modalităţii de decontare a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune.

Se prevede că beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport salariaţii care nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde aceştia îşi au locul de muncă.

Cheltuielile de transport se decontează doar atunci când traseul ce trebuie parcurs zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte locul de muncă.

Potrivit noutăților, decontarea cheltuielilor de transport:
a) se realizează proporţional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar;
b) nu se realizează pe perioada concediilor de odihnă sau a suspendării rapoartelor de serviciu/ contractelor individuale de muncă ale beneficiarilor.

În vederea stabilirii sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport, în perioada 1 – 31 ianuarie a fiecărui an, beneficiarii înştiinţează, în scris, primarul unităţii administrativ – teritoriale sau ordonatorul de credite că pe parcursul anului vor solicita decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale.


Publicat

în

,

de către