Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Norme privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale!

Autor: Diana Jitaru
septembrie27

În vederea alocării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale trebuie să depună cererea, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 30 octombrie 2021.

În Monitorul Oficial nr. 914/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1171/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 20 alin. (3) – (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

Cererea trebuie să cuprindă suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată şi trebuie să fie însoţită de mai multe documente: situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată, copia certificată de administratorul judiciar a procesului – verbal al adunării creditorilor.

Fac obiectul stingerii potrivit prezentelor norme metodologice următoarele obligaţii fiscale existente în evidenţa fiscală la data de 31 iulie 2021 inclusiv, respectiv:
a) obligaţiile fiscale restante;
b) obligaţiile fiscale care reprezintă condiţie de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii datorate pe perioada înlesnirilor la plată sau pe perioada derulării planului de reorganizare, dacă este cazul.

Înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ – teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii obligaţiilor fiscale se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale centrale.

Comentariile sunt închise pentru Norme privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale!

Comments are closed.


Arhiva