Fiscul vă aşteaptă, dragi agricultori ! (1)

Taxele şi impozitele sunt o sursă enormă de venit pentru guvernele din orice colţ al lumii, subiect delicat în dezbaterile publice şi la alegerile prezidenţiale. De fapt, parafrazându-l pe Benjamin Franklin, „Singurele lucruri sigure în viaţă sunt impozitele şi moartea”. Iar de aceasta se vor convinge în curând şi cei care realizează venituri din activităţi agricole, întrucât pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost supus dezbaterii un Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, act normativ ce merită atenţia noastră.

În prezent, veniturile din activităţile agricole sunt impuse prin aplicarea cotelor de:

16% asupra venitulului net anual determinat pe bază de norme de venit/în sistem real;
2% asupra venitului brut determinat pe baza valorii produselor livrate, prin reţinere la sursă, în cazul valorificării produselor agricole, în stare naturală, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, în cazul veniturilor băneşti, impozitul fiind final.

Ce se urmăreşte prin acest proiect legislativ lansat în dezbatere publică ? Simplu, am spune, încă de la prima citire a sa: o scădere a evaziunii fiscale din domeniul agricol (  includerea în baza de impozitare şi a persoanelor fizice, beneficiare de subvenţii de la stat, ce nu declară profit şi astfel nu plătesc impozit) şi o comasare a terenurilor ! De ce o comasare ??? Pentru că sunt considerate venituri neimpozabile cele obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală,

în condiţiile impuse de actul normativ. Aşa încât putem discuta de comasare, întrucât destui vor fi cei care au pământ peste suprafeţele considerate ca fiind neimpozabile, ce nu au produs nimic până acum, nu au putut să-şi lucreze terenul şi, dacă nu vor avea posibilitatea de a obţine venituri de pe el, vor fi obligaţi să îl dea în arendă, pentru că, să fim serioşi, cui i-ar conveni să plătească pentru indiferenţă, delăsare, comoditate sau pur şi simplu neputinţă ?! ( să nu uităm că mulţi din cei ce sunt acum proprietari de terenuri de peste 2 ha sunt batrâni, pensionari ce nu mai pot munci la câmp, sau copii ai acestora, angajaţi la oraş, ce nu ştiu cum e munca la câmp sau plecaţi pe alte meleaguri pentru o viaţă mai bună).

Concret însă, să exemplificăm cum vor fi impozitate veniturile din activităţi agricole, potrivit proiectului de modificare a Codului fiscal, pentru cei care au o în posesie o suprafaţă între 2 şi 50 hectare: norma de venit la cereale este de 449 lei, la plante oleaginoase – de 458 lei, la sfecla de zahăr – 697 lei, la leguminoasele pentru boabe – 801 lei, în timp ce pentru cartofi – norma de venit urcă vertiginos la 3488 lei. La legumele cultivate în câmp, pentru 0,5-2,5 ha norma de venit este de 4001 lei, pentru 2,5-10 ha este 3605 lei, în timp ce pentru legumele cultivate în spaţii protejate, pentru 0,5-1 ha, norma de venit este 8033 lei.

            Ce se propune referitor la calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole ?

Se propune ca  impozitul pe venitul din activităţi agricole să fie calculat de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final, contribuabilul  având obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. Dacă  activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei revine asociatului ce răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen, iar anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

La rândul său, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat  şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, plata urmând a se efectua către bugetul de stat în două rate egale, până la data de 25 septembrie inclusiv şi până la data de 25 noiembrie inclusiv. O mică precizare însă: impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.

 Cum se stabilesc normele de venit ?

Simplu – pe unitatea de suprafaţă(ha)/cap de animal/ nr. familii albine, proiectul normativ detaliind în anexe clar normele de venit pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi sfârşitul anului fiscal. Pentru veniturile din activităţi agricole determinate pe baza de norme de venit obţinute în perioda 1 ianuarie 2013 – 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului  Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Din  2014, normele de venit vor fi stabilite de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobate şi publicate de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie  a anului pentru care se aplică.

Alte modificări şi completări propuse a fi aduse Codului Fiscal prevăd includerea în sfera veniturilor  impozabile a veniturilor din silvicultură şi piscicultură şi impunerea acestora potrivit regulilor aplicabile veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, cu cota de impozit de 16%, contribuabilii urmând a fi obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, excepţie fiind veniturile pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

va urma, pentru că propunerea de modificare a Codului fiscal introduce şi noţiunea de „activ biologic”, iar despre impozitarea agricultorilor mai sunt de spus…