Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Dividende – implicaţii fiscale pentru plătitor şi beneficiar

Autor: Conta Conect
iunie20

dvdDividendul reprezintă, conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat, proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. Potrivit ordonanţei,  rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR, care începând cu luna septembrie 2011 este rata dobânzii de politică monetară, plus 4 puncte procentuale. În prezent rata dobânzii de referinţă a BNR este stabilită la 3,50%, conform Circularei nr. 7 din 04 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 05 februarie 2014.

Dividendele se plătesc din profituri determinate potrivit legii. Dacă se distribuie din profituri fictive, de exemplu, ele se restituie, în situaţia în care societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor legale, se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

Atenţie! Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.

Implicaţii fiscale pentru plătitor

Potrivit definiţiei date de Codul fiscal, dividendul reprezintă o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică. De asemenea, se consideră dividend şi următoarele sume plătite de persoana juridică:

pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri sau/şi servicii, dacă suma respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;

pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.

Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende sunt reglementate de art. 36, art. 67 şi art. 116 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Astfel, persoana juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică sau fizică are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende,  prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit.

Impozitul pe dividende se declară, prin declaraţia 100, şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat plătitorul de dividende are obligaţia completării şi depunerii declaraţiei informative 205 privind impozitul reţinut la sursă pe fiecare beneficiar de venit persoană fizică.

Excepţie! Impozitul NU se reţine în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română altei persoane juridice române sau străine, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.

Atenţie! Conform prevederilor din legislaţie, începând cu 1 februarie 2013 regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende se aplică şi pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume plătite de o persoană  juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.

Dividendele de la o persoană juridică română sunt considerate venituri obţinute în România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate. Astfel, în cazul veniturilor obţinute din Romania de nerezidenţi impozitul datorat se calculează, se reţine prin stopaj la sursă şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri.

Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute:

 • 50% pentru veniturile plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale;

 • 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România.

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi dividendele plătite de o persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al UE, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare stabilite de legislaţia din statul respectiv;

2. în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene, este considerată a fi rezidentă a statului respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;

3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

4. deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, care se încheie la data plăţii dividendului.

Implicaţii fiscale pentru beneficiarul persoană fizică

Dividendele de la o persoană juridică română sunt cuprinse în categoria veniturilor din investiţii şi se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.

Din punct de vedere al impozitului pe venitul din dividende, persoana fizică beneficiară n-are nicio obligaţie faţă de organul fiscal.

Dar, persoanele care NU realizează într-un an fiscal:

 1. venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii;

 2. venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;

 3. venituri din pensii mai mici de 740 lei;

 4. venituri obţinute de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere;

 5. venituri din activităţile agricole:

 • cultivarea produselor vegetale;

 • exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

 • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

 1. venituri din silvicultură şi piscicultură obţinute din:

 • recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase,

 • exploatarea amenajărilor piscicole;

 1. venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

 2. venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

 3. venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică,

pentru veniturile din dividende au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz, şi se achită în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei.

Implicaţii fiscale pentru beneficiarul persoană juridică

Dividendele sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil DACĂ:

 • sunt primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

Documentele justificative necesare pentru a considera aceste venituri neimpozabile sunt:

a) certificatul de atestare a rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine, emis de autoritatea competentă din statul terţ al cărui rezident fiscal este;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei juridice străine din care să rezulte că aceasta este plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit în statul terţ respectiv;

c) documente prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiei de deţinere, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

 • sunt primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, sau de o persoană juridică română prin intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

2. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an.

 • sunt primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică străină întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii:

1. are una dintre formele de organizare stabilită de legislaţia din statul membru;

2. este considerată a fi rezident al statului membru respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;

3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

5. la data înregistrării venitului din dividende de către sediul permanent din România, persoana juridică străină deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 4, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an.

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru dividendele primite.

Monografia contabilă aplicabilă dividendelor de plată

1. dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente

               117                       =                       457

Rezultatul reportat                          Dividende de plată

2. impozitul pe dividende

                457                      =                      446

Dividende de plată                      Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

3. sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora

                457                       =                     5311, 5121

Dividende de plată                       Casa în lei, Conturi curente la bănci

4. sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii, reprezentând dividende

               457                      =                        455

Dividende de plată                     Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

5. sume reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, prescrise potrivit legii

              457                       =                      758

Dividende de plată                     Alte venituri din exploatare

Cadru legal aplicabil:

– Legea 31/1990 privind societăţile comerciale

– Legea 571/2003 privind Codul fiscal

– Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile

Comentariile sunt închise pentru Dividende – implicaţii fiscale pentru plătitor şi beneficiar

Comments are closed.


Arhiva